Biedrība “Lauku partnerība Sēlija”

izsludina gadskārtējo jaunrades konkursu

„Vedējs 2018”

Konkursa nolikums

Lauku partnerības “Sēlija” rīkotais radošā konkursa “VEDĒJS” noslēguma pasākums ir kļuvis par labo vārdu svētkiem Vedēja nosaukuma cienīgiem lauku cilvēkiem.

Šogad konkurss norit 13.reizi. Pagājušajā gadā tika iesniegti 11 apraksti, kuru varoņi ir dažādu lauku dzīves jomu pārstāvji – biedrību pārstāvji, darbīgas ģimenes, dzīvespriecīgi seniori, novadpētniecības kolekciju veidotāji, jaunie zemnieki, pašvaldību un kultūras darbinieki. Konkursa noslēguma pasākums tradicionāli notiek iepriekšējā gada laureāta pagastā vai pilsētā. Šogad tas ir Kūku pagasts Krustpils novadā, kur dzīvo darbīgi jaukā ģimene - Mārīte un Gaitis Poļi- Vedēji 2017.

Par šādiem pozitīvi domājošiem, lauku vidi un cilvēkus iedvesmojošiem cilvēkiem aicinām rakstīt arī šogad.

Tas, vai lauki arī šodien ir vide, kur vērts dzīvot, ir atkarīgs no mums pašiem – cik mūsos ir vedējiem un to atbalstītājiem raksturīgo īpašību, kā protam tās likt lietā, lai labums tiek arī apkārtējiem.

Mērķi:

1. Radīt iespēju plašākai sabiedrībai uzzināt par ļaudīm, kam izdodas pielikt savu saprašanu un māku darbīgas lauku vides radīšanā un uzturēšanā savā pagastā lauku partnerības “Sēlija” teritorijā.

2. Jauninājums - popularizēt lauku cilvēkus, kuriem ir īpašas aizraušanās.

Par ko rakstīt:

1. Par pozitīvi domājošiem radošiem cilvēkiem Jūsu pagastā.

2. Par jauniešiem, kas aktīvi iesaistās pagasta dzīvē.

3. Par vietējiem uzņēmējiem, kuri ne tikai veiksmīgi vada savu uzņēmumu/saimniecību, bet arī piedalās pagasta pasākumos un atbalsta tos materiāli.

4. Par lauku cilvēkiem, kuriem ir īpašas aizraušanās, piemēram, ir tuvu un tālu slaveni ar savām smeķīgajām tortēm, nodarbojas ar peldēšanu ziemā vai veido skaistas sedziņas bērniem no pašaudzēto aitu vilnas.

 

Lūgums aprakstīt sava varoņa veikumu pēdējo 3-5 gadu laikā .

 

Rakstītāji:

Ikviens Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novada

iedzīvotājs, neatkarīgi no vecuma.

Darbu saturs, apjoms, noformējums:

Konkursa dalībnieki izvēlas vienu sava pagasta, novada vai lauku partnerības teritorijā dzīvojošu cilvēku, kurš sabiedrības labā dara ko tādu, kas neietilpst šī cilvēka tiešajos darba pienākumos, vai arī kuram ir īpašas prasmes, un veido par viņu literāru jaunrades darbu (tēlojumu, eseju, miniatūru, aprakstu).

Sacerējumā jāsniedz konkrēta informācija par raksta varoni: vārds, uzvārds, dzīves un darba vieta, sasniegumi, dzīves gudrība, brīvā laika nodarbošanās, ģimene, u.c.

Kāpēc šim cilvēkam piedien nosaukums „vedējs ” - kā viņš spēj vest citus, vest prom no neapmierinātības, vest uz aktīvu darbošanos?

Raksta autoram tēlaini jāapraksta 3-4 epizodes, kas vislabāk raksturo šī vedēja nozīmību sava pagasta dzīvē. Rakstā var iekļaut intervijas, dažādu cilvēku izteikumus, kas raksturo apraksta varoni. Vēlams norādīt, kas, kad un kādā situācijā to teicis.

Ļoti vēlams pievienot 1-3 fotogrāfijas ar anotācijām (aprakstot, kas fotogrāfijā redzams – vieta, laiks, cilvēku vārdi, uzvārdi, kur redzams apraksta varonis, fotogrāfijas autors).

Vēlams darbu rakstīt ar datoru un atsūtīt pa e-pastu vai ierakstītu CD. Aprakstam jāizvēlas parastais šrifts ( Times New Roman), burtu lielums 12. Aprakstam (esejai) nevajadzētu pārsniegt 2-3 lappušu apjomu. Ja raksta autoram nav pieejams dators, var iesniegt arī ar roku rakstītu darbu.

Norādīt:

- darba iesūtītāja adresi un kontakttelefonu un e-pasta adresi;

- apraksta varoņa adresi, kontakttelefonu un e-pasta adresi.

 

Iesniegšanas laiks: līdz 2018.gada 30.aprīlim.

Kam iesniegt:

Skaidrītei Medveckai

Adrese: Skolas 7-24, Aknīste, LV-5208

e-pasta adrese: sk_medvecka@inbox.lv

Darbus vērtēs:

Biedrības „Lauku partnerība Sēlija” apstiprināta komisija atbilstoši

izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem.

Apbalvošana:

Labāko radošo darbu autori iegūs naudas prēmijas. Visi konkursa dalībnieki tiks uzaicināti uz noslēguma pasākumu un saņems piemiņas suvenīrus. Darbi, kas atbildīs konkursa mērķiem, tiks izmantoti publikācijām rajona masu informācijas līdzekļos.

 

Telefons sīkākai informācijai: 26590352

Vedejs_2018_nolikums.doc

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija” izsludina gadskārtējo jaunrades konkursu „Vedējs 2019”

Konkursa VEDĒJS 2019 noslēguma pasākums Rubenē