Rakstiet mums

Rekvizīti

 • Lauku partnerība “Sēlija”
  Reģ.Nr.50008087131
 • Adrese:
  Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts,
  Jēkabpils novads, LV-5212
 • SEB banka AS
  Kods: UNLALV2X, 
  Konts LV73UNLA0050005555988
 • Valsts kase
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV10TREL9165355001000
 • Kontakti:


Izpilddirektore, administratīvā vadītāja
Stefānija Bārzdiņa
Tālrunis: 29998134
E-pasts: partneriba.selija@inbox.lv 

Izpilddirektora vietniece, 
administratīvā vadītāja vietas izpildītāja: 
Jolanta Ābele
Tālrunis: 20211240
E-pasts: jolanta.abele@partneribaselija.lv

Padomes priekšsēdētāja:
Kristīna Rubina-Apinīte
Tālrunis: 28709990
E-pasts: martaskalns@inbox.lv

Pieņemšanas laiki

Otrdiena

Ceturtdiena

13.00-17.00 13.00-17.00

Par individuālajam konsultācijām ārpus pieņemšanas laikiem lūdzam vienoties iepriekš. 

Biedrības Logo