Biedrības "LAUKU PARTNERĪBA SĒLIJA”

STATŪTI

 

1.  nodaļa. Vispārīgie noteikumi.

1.1.  Biedrība “Lauku partnerība Sēlija”, turpmāk tekstā Partnerība, ir biedrība, kurā uz brīvprātības un līdztiesības principiem ir apvienojušās juridiskās un fiziskās personas, kas atbalsta Partnerības darbības mērķus un atzīst šos Statūtus.

1.2.  Partnerībai saskaņā ar šiem Statūtiem nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura.

1.3. Partnerība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu un šiem Statūtiem.

2.nodaļa. Partnerības mērķi.

2.1. Partnerības mērķi ir:

2.1.1. veicināt lauku teritoriju vienmērīgu ilgtspējīgu attīstību savā darbības teritorijā;

2.1.2. atbalstīt biedrības teritorijas lauku iedzīvotāju iniciatīvas grupu un indivīdu darbību.

3. nodaļa. Darbības uzdevumi un metodes.

3.1. Partnerības darbības galvenie uzdevumi:

3.1.1. veicināt vietējo kopienu iniciatīvas, kas vērstas uz lauku problēmu risināšanu;

3.1.2. izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu;

3.1.3. attīstīt kopienu kapacitāti;

3.1.4. veidot darba grupas un koalīcijas lauku attīstības jautājumu risināšanā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī;

3.1.5. koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības mērķa sasniegšanai;

3.1.6. attīstīt sadarbību ar ārvalstu un Latvijas Republikas valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām legālām institūcijām, veicinot lauku attīstību.

3.2. Partnerība darbības mērķa un uzdevumu izpildei:

3.2.1. izstrādā un ievieš stratēģijas un programmas;

3.2.2. piedalās un organizē izglītojošas un informatīvas aktivitātes;

3.2.3. veic pārraudzību un pētniecisko darbību;

3.2.4. sniedz metodoloģisko un praktisko palīdzību;

3.2.5. veic citas likumos atļautās darbības.

4. nodaļa. Partnerības nosaukums.

4.1. Partnerības pilns nosaukums ir: “Lauku partnerība Sēlija”.

4.2. Partnerības nosaukuma tulkojums  angļu valodā ir  LAG “Rural Partnership Sēlija”; saīsinājumā – LAG „Sēlija”.

 5. nodaļa. Partnerības darbības teritorija.

5.1. Partnerības darbības teritorija ir Aknīstes pilsēta, Aknīstes pagasts, Asares pagasts, Gārsenes pagasts,  Ābeļu pagasts, Dignājas pagasts, Dunavas pagasts, Kalna pagasts, Leimaņu pagasts, Rubenes pagasts, Zasas pagasts, Atašienes pagasts, Krustpils pagasts, Kūku pagasts, Mežāres pagasts, Variešu pagasts, Vīpes pagasts, Salas pagasts, Sēlpils pagasts, Viesītes pilsēta, Viesītes pagasts, Elkšņu pagasts, Rites pagasts, Saukas pagasts.

6 .nodaļa. Partnerības darbības termiņš.

6.1. Partnerība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

7.nodaļa. Partnerības struktūrvienības.

7.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Partnerības teritoriālās un citas struktūrvienības.

7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Partnerību regulē  struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Partnerības kopsapulce.

8.nodaļa. Partnerības pārvaldes institūcijas.

8.1. Partnerības pārvaldes institūcijas ir Kopsapulce, Valde un Valdes priekšsēdētājs.

9. nodaļa. Partnerības Kopsapulce

9.1. Kopsapulce ir Partnerības augstākā lēmējinstitūcija. Kopsapulci sasauc valde, nosakot tā organizatorisko formu pēc vispārējā dalībnieku (biedru kopsapulces) principa vai pēc delegātu (pārstāvju sapulces) principa. Kopsapulce var tikt sasaukta klātienē, daļēji attālināti, attālināti vai izmantojot rakstveida lēmumu pieņemšanas procesu, saskaņā ar valdes lēmumu vai pēc 1/10  (vienas desmitās daļas) biedru pieprasījuma.

9.2. Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Partnerības biedri. Katrs Partnerības biedrs piedalās Kopsapulcē savos statūtos noteiktajā kārtībā pilnvarojot pārstāvi.

9.3. Biedriem ir tiesības piedalīties un balsot Kopsapulcē gan klātienē, gan attālināti. Tāpat biedram ir tiesības balsot par Kopsapulcē izskatāmajiem jautājumiem pirms Kopsapulces, nododot savu balsi Partnerībai rakstveidā, tostarp elektroniskā formātā, ja balsojums tiek nodots veidā, kas ļauj Partnerībai biedru identificēt, un, ja balsojums tiek nodots Partnerībai ne vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms Kopsapulces norises.

9.4. Visi biedri, kuri piedalījušies Kopsapulcē klātienē, attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, kā arī tie, kuri nodevuši savu balsi pirms sapulces, uzskatāmi par klātesošiem sapulcē un ierakstāmi klātesošo biedru sarakstā.

9.5. Izziņojot Kopsapulces sasaukšanu pēc delegātu (Pārstāvju sapulces) principa, Valde aicina tos biedrus, kuri vēlas piedalīties sapulcē un tikt apstiprināti kā delegāti, rakstveidā pieteikt savu dalību sapulcē, nosakot  termiņu. Pēc termiņa beigām ar Valdes lēmumu visi pieteikumus iesūtījušie biedri tiek apstiprināti kā sapulces delegāti. Kopsapulces delegātu kopskaits nedrīkst būt mazāks par 10% (desmit procenti) no Partnerības biedru kopskaita.

9.6. Kopsapulcē balstiesības ir visiem biedriem, izņemot, ja Kopsapulce tiek sasaukta pēc delegātu principa, kad balsstiesības ir tikai delegātiem.

9.7. Kārtējā Kopsapulce tiek sasaukta vismaz vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 31.martam. Ārkārtas Kopsapulci sasauc Valde pēc Valdes, Valdes priekšsēdētāja iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā 1/10 (viena desmitā daļa) Partnerības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

9.8. Katram biedram ne vēlāk kā 2  (divas ) nedēļas pirms Kopsapulces, uz Partnerībai paziņoto elektronisko pastu tiek nosūtīts uzaicinājums elektroniskas vēstules formā.

9.9. Kopsapulci atklāj Valdes priekšsēdētājs. Atsevišķos gadījumos Kopsapulci var atklāt Kopsapulces sasaukšanas iniciators vai to pilnvarotā persona. Persona, kas atklājusi Kopsapulci, vada to līdz Kopsapulces vadītāja ievēlēšanai.

9.10. Kopsapulces sākuma daļā tiek ievēlēts protokolists (nepieciešamības gadījumā arī - redakcijas komisija un balsu skaitītāji), tiek apspriesti, pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību.

9.11. Kopsapulce ir pilntiesīga pieņemt lēmumus, ja lēmumu pieņemšanas brīdī sēdē piedalās vairāk par pusi balsstiesīgo biedru vai delegātu.

9.12. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk par pusi no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem vai delegātiem.

9.13. Visi balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumus, kad vismaz pieci Partnerības biedri pieprasa aizklātu balsojumu.

9.14. Kopsapulces norise tiek protokolēta, ko nodrošina Kopsapulces ieceltais protokolists.

9.15. Kopsapulces protokolu paraksta Kopsapulces vadītājs un protokolists. Kopsapulces protokoli ir biedriem atklāti dokumenti. Tie glabājas Partnerības  juridiskajā adresē. Katram biedram ir tiesības pieprasīt, lai Valde  viņam izsniedz protokola norakstu, kopiju vai izrakstu no tā. Nepieciešamības gadījumā protokols reģistrējams kompetentā valsts reģistru iestādē.

9.16. Kopsapulcei ir tiesības:

9.16.1. apstiprināt Partnerības statūtus un grozījumus tajos;

9.16.2. ievēlēt Valdes locekļus, kā arī lemt par viņu atsaukšanu;

9.16.3. ievēlēt un atsaukt Revidentu;

9.16.4. apstiprināt gada budžetu, gada pārskatus un atskaites;

9.16.5. izskatīt pārsūdzētos Valdes lēmumus;

9.16.9. pieņemt lēmumu par pašlikvidāciju vai reorganizāciju;

9.16.10. vērtēt un apstiprināt Valdes un Revidenta pārskatu;

9.16.11. lemt par Valdes locekļu un Revidenta atlīdzības apmēru;

9.16.12. izskatīt citus ar Partnerības darbību saistītos jautājumus.

9.17. Kopsapulce, kas ir izziņota pēc delegātu (Pārstāvju sapulces) principa, ir tiesīga lemt par Biedrībai būtiskiem, neatliekamiem jautājumiem, kas pārsniedz Valdes kompetenci, izņemot statūtu 9.16.1., 9.16.2. un 9.16.9. punktos noteiktos jautājumus.

10. nodaļa. Valde

10.1.  Valde ir Partnerības Kopsapulces ievēlēta pārstāvju izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv Partnerību.

10.2. Valde sastāv 12 (divpadsmit) locekļiem, ievērojot partnerības teritoriālo principu, kas paredz, ka no katra sektora - uzņēmējdarbības un nevalstiskās organizācijas, tiek ievēlēti  ne mazāk kā 5 (pieci) locekļi, pārstāvot katru no darbības teritorijām, kā arī 1(viens) pašvaldības pārstāvis un 1(viena) fiziskā persona. Valde sadala savus pienākumus Valdes locekļu starpā.

10.3. Partnerības Valdi ievēlē Kopsapulce uz 3 (trīs) gadiem, ievērojot pēctecības principu, kas paredz, ka kārtējās Valdes vēlēšanās 1/3 (viena trešā daļa) Valdes locekļu tiek ievēlēta atkārtoti. Valde pirmajā sēdē no sava vidus ievēlē Valdes priekšsēdētāju un tā pirmo un otro vietnieku.

10.4. Valdes priekšsēdētājam un abiem vietniekiem pārstāvības tiesības tiek noteiktas katram atsevišķi, bet pārējiem valdes locekļiem – katram kopā ar 8  (astoņiem) valdes locekļiem.

10.5. Kandidēt Valdes locekļa statusam Valdes vēlēšanās var jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi persona, kas pārstāv Partnerības dalīborganizāciju/individuālo biedru, un ko ir ieteicis vismaz viens Partnerības biedrs. Neievēlēto valdes locekļu kandidātu statuss saglabājas līdz nākamajām vēlēšanām, un, pēc nepieciešamības, amatu atstājošais valdes loceklis ar Valdes lēmumu var tikt aizvietots ar visvairāk balsu ieguvušo Valdes locekļa kandidātu.

10.6. Valde:

10.6.1. lemj jautājumu par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;

10.6.2. nodrošina Kopsapulču lēmumu izpildi;

10.6.3. izstrādā un apstiprina Partnerības stratēģijas;

10.6.4. balstoties uz Partnerības izstrādāto stratēģiju un to īstenošanai piesaistīto resursu programmas ietvaros, nozīmē projektu vērtēšanas komisiju.

10.6.5. nodrošina resursu fonda izlietojuma monitoringu un sastāda ziņojumu par fonda izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem;

10.6.6. nodrošina vietējo iniciatīvas grupu interešu aizstāvību un lobēšanu reģionālā un nacionālā līmeņa institūcijās;

10.6.7. apstiprina Partnerības darbības plānu un budžetu;

10.6.8. izskata priekšlikumus par izmaiņām Partnerības darbībā;

10.6.9. pēc nepieciešamības organizē darba grupu darbu;

10.6.10. uzņem Partnerības biedrus;

10.6.11. nosaka iestāšanās un biedru naudas apjomu un lemj par biedru atbrīvošanu no biedra naudas samaksas pilnībā vai daļēji;

10.6.12. pēc nepieciešamības izveido Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) Padomi un apstiprina SVVA Padomes darbības nolikumu;

10.6.13. ievēl no sava vidus priekšsēdētāju un tā divus vietniekus;

10.6.14. sagatavo Kopsapulcei atskaites par Valdes darbību;

10.6.15. veido organizācijas, kā arī lemj par dalību tajās;

10.6.16. veic citus Partnerības darbībai nepieciešamus pasākumus.

10.7. Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs vai vismaz 6 (seši) Valdes locekļi. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā puse no Valdes locekļiem. Valdes lēmumu pieņem ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, noteicošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.

10.8. Valdes sēdes ir atklātas. Atsevišķu lēmumu pieņemšana var notikt aizklāti, ja to pieprasa vismaz puse klātesošo Valdes locekļu.

10.9. Ja Valdes darbības ietvaros nav skaidra pamatojuma risināmo jautājumu piekritībai vai  nevar panākt vienošanos, šo jautājumu risināšanai tiek sasaukta Kopsapulce.

10.10. Valdes sēdes var notikt klātienē un attālināti, izmantojot videokonferences iespējas. Ja valdes sēde noris attālināti, tad klātienē jāpiedalās vismaz 2 (diviem) valdes locekļiem.

10.11. Valdes darba princips paredz komandas darbu un dažādi domājošu cilvēku spēju diskutēt, izteikt savas intereses, aizstāvēt savas vērtības un viedokli, un panākt savstarpēju izpratni un vienošanos.

10.12. Partnerības Valdes darbība balstās uz sekojošiem principiem:

10.12.1.  partnerība;

10.12.2. ietvertība;

10.12.3. līdzdalība;

10.12.4. savstarpēja vienošanās;

10.12.5. atklātība un caurspīdīgums;

10.12.6. pēctecība.

10.13. Valdes locekļi darbojas brīvprātīgi, bet par atsevišķu uzdevumu veikšanu var noteikt samērīgu atlīdzību vai segt ar uzdevuma izpildi saistītus izdevumus.

10.14. Valdes locekli pēc Valdes priekšsēdētāja vai 3 (trīs) Valdes  locekļu rakstiska ierosinājuma var izslēgt no Valdes, ja tas pārkāpj statūtus, sistemātiski neveic pienākumus vai ar savu darbību kavē Partnerības mērķa un uzdevumu sasniegšanu. Šādu lēmumu pieņem tuvākajā Kopsapulcē.

10.15. Valdi var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Partnerību kaitējuma nodarīšana Partnerības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.

10.16. Valdes priekšsēdētājs:

10.16.1. nodrošina Kopsapulces un Valdes lēmumu izpildi;

10.16.2. pārstāv Partnerības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visa veida uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs;

10.16.3. slēdz līgumus, izdod pilnvaras, rīkojumus u.c. dokumentus;

10.16.4. pieņem un atbrīvo no darba Partnerības darbiniekus, nosakot darba algu budžeta ietvaros;

10.16.5. pārvalda un rīkojas ar Partnerības naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu;

10.16.6. organizē lietvedību, grāmatvedību un statistisko uzskaiti, gada pārskatu un bilanču sastādīšanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

10.16.7. sasauc un organizē Kopsapulces sēdes;

10.16.8. sagatavo Kopsapulcei un Valdei atskaiti par savu darbību;

10.16.9. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Partnerības darbībā;

10.16.10. izlemj citus ikdienas jautājumus.

10.17. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā 10.16. punkta apakšpunktos noteiktos pienākumus uzņemas valdes priekšsēdētāja vietnieki.

10.18. Valdes priekšsēdētājs tiek atstādināts no amata, ja uzticības balsojumā par to ir nobalsojuši vairāk kā puse no klātesošajiem Valdes locekļiem. Šādos gadījumos valdes priekšsēdētājs saglabā valdes locekļa statusu, bet šajā pašā Valdes sēdē ievēl citu valdes priekšsēdētāju.

11. nodaļa. Finansiālās darbības revīzijas institūcija.

11.1. Partnerības darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru Kopsapulce uz 3 (trīs) gadiem.

11.2. Partnerības revidents nevar būt Partnerības Valdes loceklis.

11.3. Partnerības revidents:

11.3.1. veic Partnerības dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

11.3.2. izvērtē vadības institūciju – Valdes un Valdes priekšsēdētāja darbību;

11.3.3. izvērtē Partnerības budžetu un gada pārskatu;

11.3.4. izvērtē Partnerības grāmatvedības un lietvedības darbu;

11.3.5. sniedz ieteikumus par Partnerības finansu darbības regulējošo institūciju darbības uzlabošanu;

11.3.6. veic citus Kopsapulces uzticētos uzdevumus.

11.4. Revidents veic revīziju Kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

11.5. Kopsapulce nevar apstiprināt Partnerības gada pārskatu un bilanci bez Partnerības revidenta slēdziena.

12. nodaļa. Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi.

12.1. Par Partnerības biedru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kas ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Partnerības mērķa sasniegšanu, kas atbalsta un apņemas ievērot Partnerības statūtus, un kas savos statūtos noteiktā kārtībā nolēmusi kļūt par Partnerības biedru.

12.2. Lai persona kļūtu par Partnerības biedru, tai ir Partnerības Valdei  jāiesniedz noteiktas formas pieteikums.

12.3. Partnerības Valdes priekšsēdētājs apkopo pieteicēja dokumentus un nodod tos izskatīšanai tuvākajā Valdes sēdē.

12.4. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz Valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam piecu darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

12.5. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru Kopsapulcei. Ja arī biedru Kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Partnerības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa notecēšanas.

12.6. Ja Valde vai biedru Kopsapulce ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Partnerības biedru, jaunajam biedram ir jānomaksā iestāšanās maksa Valdes noteiktajā apmērā un kārtībā.

12.7. Partnerības biedru var izslēgt Valde par šādiem pārkāpumiem:

12.7.1. nenomaksāta iestāšanās vai biedra nauda;

12.7.2. Kopsapulces un Valdes lēmumu nepildīšana;

12.7.3. savu pienākumu un uzņemto saistību nepildīšana;

12.7.4. cita darbība, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

12.8. Jautājumu par Partnerības biedra izslēgšanu Valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu darba  dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

12.9. Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt biedru Kopsapulcei.

12.10. Katrs Partnerības biedrs, kas ir juridiska persona, darbojas Partnerībā, tai skaitā piedalās sapulcēs, vadības un revīzijas institūcijās, savos statūtos noteiktajā kārtībā pilnvarojot pārstāvi.

12.11. Partnerības mērķa un uzdevumu īstenošanā var piedalīties arī personas, kas nav Partnerības biedri. Šādas personas, pamatojoties uz Valdes lēmumu, var līdzdarboties Partnerības darbībā kā atbalstītāji, ar tiesībām piedalīties Partnerības Kopsapulcē bez balsstiesībām.

13. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

13.1. Partnerības biedram ir tiesības:

13.1.1. piedalīties Partnerības pārvaldē statūtos noteiktā kārtībā;

13.1.2. saņemt informāciju par Partnerības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Partnerības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

13.1.3. piedalīties visos Partnerības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Partnerības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

13.1.4. brīvi darboties citās demokrātiskās biedrībās un nodibinājumos;

13.1.5. brīvi izstāties no Partnerības, iesniedzot Valdei rakstisku iesniegumu;

13.1.6. veikt cita veida darbību, kas atbilst Partnerības mērķim un ir saskaņā ar Partnerības uzdevumu realizāciju.

13.2. Partnerības biedru pienākumi ir:

13.2.1. ievērot Partnerības statūtus un pildīt Kopsapulces, Valdes lēmumus, ja tie nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un biedra darbības mērķiem;

13.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

13.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Partnerības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

13.2.4. augsti turēt Partnerības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Partnerības reputāciju sabiedrībā.

13.3. Katram Partnerības biedram Kopsapulcē ir viena balss.

 14. nodaļa. Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība.

14.1. Partnerības līdzekļus veido:

14.1.1. biedru iestāšanās un biedru maksas;

14.1.2. juridisko un fizisko personu brīvprātīgās iemaksas, ziedojumi, dāvinājumi;

14.1.3. ienākumi no uzņēmējdarbības;

14.1.4. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Partnerības uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;

14.1.5. valsts un pašvaldību budžeta mērķprogrammu realizācijas finansējums;

14.1.6. dotācijas, subsīdijas, kas iegūtas no citām juridiskām personām;

14.1.7. par Partnerības līdzekļiem iegādātā manta;

14.1.8. mantojuma kārtā pārņemtie līdzekļi;

14.1.9. citi atļauti ienākumi.

14.2. Partnerības līdzekļi saskaņā ar Kopsapulces vai Valdes lēmumiem tiek izlietoti:

14.2.1. Partnerības mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei;

14.2.2. darbinieku algošanai;

14.2.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Partnerības darbības nodrošināšanu.

14.3. Ar Partnerības Kopsapulces lēmumu Partnerība var izveidot speciālus fondus, kuri izlietojami tādiem mērķiem, kas atbilst Partnerības statūtos noteiktajiem darbības mērķiem un uzdevumiem.

14.4. Par Partnerības līdzekļu izmantošanu atbild Valdes priekšsēdētājs, bet kontroli – Revidents.

 

Valdes priekšsēdētāja K. Rubina-Apinīte

    

Statūti jaunā redakcijā apstiprināti biedrības „Lauku partnerība Sēlija” atkārtotā Kopsapulcē, Aldaunes iela 13, Brodi, Jēkabpils novadā, 2023. gada 31. martā.