Biedrības “Lauku partnerība Sēlija”

Statūti

 

Brodi, 2021.gads

Statūtu jaunā redakcija apstiprināta biedrības “Lauku partnerība Sēlija”

Ārkārtas Kopsapulces sēdē 2021.gada 11.maijā 

 

1. nodaļa. Vispārīgie noteikumi.

 

1.1. Biedrība “Lauku partnerība Sēlija”, turpmāk tekstā  - Partnerība, ir biedrība, kurā uz brīvprātības un līdztiesības principiem ir apvienojušās juridiskās un fiziskās personas, kas atbalsta Partnerības darbības mērķus un atzīst šos statūtus.

1.2. Partnerībai, saskaņā ar šiem statūtiem, nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura.
1.3. Partnerība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu un šiem Statūtiem.

 

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

 

2.1. Partnerības mērķi ir:

2.1.1. veicināt lauku teritoriju vienmērīgu ilgtspējīgu attīstību savā darbības teritorijā;

2.1.2. atbalstīt biedrības teritorijas lauku iedzīvotāju iniciatīvas grupu un indivīdu darbību.

 

3. nodaļa. Darbības uzdevumi un metodes.

 

3.1. Partnerības darbības galvenie uzdevumi:

3.1.1. veicināt vietējo kopienu iniciatīvas, kas vērstas uz lauku problēmu risināšanu;

3.1.2. izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu;

3.1.3. attīstīt kopienu kapacitāti;

3.1.4. veidot darba grupas un koalīcijas lauku attīstības jautājumu risināšanā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī;

3.1.5. koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības mērķa sasniegšanai;

3.1.6. attīstīt sadarbību ar ārvalstu un Latvijas Republikas valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām legālām institūcijām, veicinot lauku attīstību.

3.2. Partnerība darbības mērķa un uzdevumu izpildei:

3.2.1. izstrādā un ievieš stratēģijas un programmas;

3.2.2. piedalās un organizē izglītojošas un informatīvas aktivitātes;

3.2.3. veic pārraudzību un pētniecisko darbību;

3.2.4. sniedz metodoloģisko un praktisko palīdzību;

3.2.5. veic citas likumos atļautās darbības.

 

4. nodaļa. Nosaukums.

 

4.1. Partnerības pilns nosaukums ir:  “Lauku partnerība Sēlija”.

4.2. Partnerības nosaukuma tulkojums  angļu valodā ir  LAG “Rural Partnership Sēlija”; saīsinājumā – LAG „Sēlija”

 

5. nodaļa. Darbības teritorija.

 

5.1. Partnerības darbības teritorija ir Aknīstes novads vai Aknīstes pilsēta, Aknīstes, Asares, Gārsenes pagasti, Jēkabpils novads vai Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes, Zasas pagasti, Krustpils novads vai Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu, Vīpes pagasti, Salas novads vai Salas, Sēlpils pagasti, Viesītes novads vai Viesītes pilsēta, Viesītes, Elkšņu, Rites, Saukas pagasti.

 

6 .nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

 

6.1. Partnerība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

7.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

 

7.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Partnerības  teritoriālās un citas struktūrvienības,

7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību Partnerību regulē  struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Partnerības biedru sapulce.

 

8. nodaļa. Augstākā lēmējinstitūcija.

 

8.1. Partnerības augstākā lēmējinstitūcija ir Kopsapulce.

8.2. Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Partnerības biedri. Katrs Partnerības biedrs piedalās Kopsapulcē, savos statūtos noteiktajā kārtībā pilnvarojot pārstāvi.

8.3. Kārtējā Kopsapulce tiek sasaukta vismaz vienu reizi gadā, bet ne vēlāk kā līdz 31.martam. Katram biedram uz Biedrībai paziņoto elektronisko pastu, tiek nosūtīts rakstisks, elektroniskas vēstules formā uzaicinājums ne vēlāk kā nedēļu pirms Kopsapulces.

8.4. Ārkārtas Kopsapulce var tikt sasaukta pēc Izpilddirekcijas, Padomes, Padomes priekšsēdētāja iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Partnerības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. Katram biedram uz Biedrībai paziņoto elektronisko pastu, tiek nosūtīts rakstisks, elektroniskas vēstules formā uzaicinājums ne vēlāk kā nedēļu pirms Kopsapulces.

8.5. Kopsapulci atklāj Padomes priekšsēdētājs. Atsevišķos gadījumos Kopsapulci var atklāt Kopsapulces sasaukšanas iniciators vai to pilnvarotā persona. Persona, kas atklājusi Kopsapulci, vada to līdz Kopsapulces vadītāja ievēlēšanai.

8.6. Kopsapulces sākuma daļā tiek ievēlēts protokolists (nepieciešamības gadījumā arī - redakcijas komisija un balsu skaitītāji), tiek apspriesti, pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību.

8.7. Kopsapulces vadītāja pienākums ir obligāti izlemjamos jautājumus vienmērīgi sadalīt kopsapulces ciklos tā, lai kopsapulces darbs nebūtu pārslogots.

8.8. Kopsapulce ir pilntiesīga pieņemt lēmumus, ja lēmumu pieņemšanas brīdī sēdē piedalās vairāk par pusi balsstiesīgo biedru.

8.9. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk par pusi no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem.

8.10. Visi balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumus, kad vismaz pieci Partnerības biedri pieprasa aizklātu balsojumu.

8.11. Kopsapulces norise tiek protokolēta. To nodrošina Kopsapulces vadītājs un protokolists.
8.12. Kopsapulces protokolu paraksta Kopsapulces vadītājs un protokolists. Kopsapulces protokoli ir biedriem atklāti dokumenti. Tie glabājas Partnerības lietā Izpilddirekcijas  atrašanās vietā. Katram biedram ir tiesības pieprasīt, lai Izpilddirekcija  viņam izsniedz protokola norakstu, kopiju vai izrakstu no tā. Nepieciešamības gadījumā protokols reģistrējams kompetentā valsts reģistru iestādē.

8.13. Kopsapulcei ir tiesības:

8.13.1. apstiprināt Partnerības statūtus un grozījumus tajos;

8.13.2. ievēlēt Padomes locekļus, kā arī lemt par viņu atsaukšanu;

8.13.3. ievēlēt un atsaukt Revidentu;

8.13.4. apstiprināt gada budžetu, gada pārskatus un atskaites;

8.13.5. izskatīt pārsūdzētos  Padomes un Izpilddirekcijas lēmumus;

8.13.9. pieņemt lēmumu par pašlikvidāciju vai reorganizāciju;

8.13.10. vērtēt un apstiprināt Padomes, Izpilddirekcijas atskaites un Revidenta pārskatu;

8.13.11. izskatīt citus ar Partnerības darbību saistītos jautājumus.

 

9. nodaļa. Padome.

 

9.1. Partnerības Padome ir Kopsapulces ievēlēta pārstāvju lēmējinstitūcija.

9.2. Partnerības Padome sastāv no piecpadsmit locekļiem, ievērojot partnerības teritoriālo principu, kas paredz, ka no katra sektora: uzņēmējdarbības, pašvaldības un NVO tiek ievēlēti apstiprināti 5 Padomes locekļi, vienādā 3 skaitā, pārstāvot katru no LP "Sēlija" teritorijas novadiem, vai katra novada sastāvā iekļautos visus pagastus kopā.

9.3. Padome pati sadala savus pienākumus Padomes locekļu starpā.

9.4. Kandidēt Partnerības Padomes locekļa statusam Padomes vēlēšanās var jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi persona, kas pārstāv Partnerības dalīborganizāciju/individuālo biedru, un  ko ir ieteicis vismaz viens Partnerības biedrs.

9.5. Partnerības Padomi ievēl Kopsapulce uz trīs gadiem, ievērojot pēctecības principu, kas paredz, ka kārtējās Padomes vēlēšanās daļa Padomes locekļu tiek ievēlēta atkārtoti.

9.6. Padome:

9.6.1. lemj jautājumu par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;

9.6.2. nodrošina Kopsapulču lēmumu izpildi;

9.6.3. izstrādā un apstiprina Partnerības stratēģijas;

9.6.4. balstoties uz Partnerības izstrādāto stratēģiju un to īstenošanai piesaistīto resursu programmas ietvaros, nozīmē projektu vērtēšanas komisiju.

9.6.5. nodrošina resursu fonda izlietojuma monitoringu un sastāda ziņojumu par fonda izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem;

9.6.6. nodrošina vietējo iniciatīvas grupu interešu aizstāvību un lobēšanu reģionālā un nacionālā līmeņa institūcijās;

9.6.7. apstiprina Partnerības darbības plānu un budžetu;

9.6.8. izskata priekšlikumus par izmaiņām Partnerības darbībā;

9.6.9. pēc nepieciešamības organizē darba grupu darbu;

9.6.10. uzņem Partnerības biedrus;

9.6.11. nosaka iestāšanās un biedru naudas apjomu un lemj par biedru atbrīvošanu no biedra naudas samaksas pilnībā vai daļēji;

9.6.12. ievēl Izpilddirekciju  un nosaka tās atlīdzību;

9.6.13. ievēl no sava vidus priekšsēdētāju;

9.6.14. sagatavo Kopsapulcei atskaites par Padomes darbību;

9.6.15. veido organizācijas, kā arī lemj par dalību tajās;

9.6.16. veic citus Partnerības darbībai nepieciešamus pasākumus.

9.7. Padomes sēdes sasauc tās priekšsēdētājs, Izpilddirekcija vai vismaz pieci Padomes locekļi, katram Padomes loceklim uz Biedrībai paziņoto elektronisko pastu, tiek nosūtīts rakstisks, elektroniskas vēstules formā uzaicinājums ne vēlāk kā nedēļu pirms Padomes sēdes. Padomes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz puse no Padomes locekļiem.

9.8. Partnerības Padomes priekšsēdētāju ievēl Padome no padomes locekļiem uz trim gadiem.

9.9. Padomes priekšsēdētājs tiek atstādināts no amata, ja uzticības balsojumā par to ir nobalsojusi puse Padomes locekļu.

9.10. Padomes priekšsēdētājs:

9.10.1. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Partnerības darbībā;

9.10.2. vada Padomes sēdes.

9.10.3. izskata atbalsta pretendenta iesniegumu, kurā apstrīdēts izpildinstitūcijas sākotnējais lēmums par projekta atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai; turpmāk tekstā -  SVVA stratēģijai;

9.10.4. pārskata un izdod lēmumu par apstrīdēto izpildinstitūcijas sākotnējo lēmumu;

9.10.6. Padomes priekšsēdētājam ir galīgā lēmējbalss.  

 

9.11. Padome lēmumu pieņem ar klātesošo balsstiesīgo Padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja nav lemts savādāk, klātesošo balsstiesīgo Padomes locekļu skaitā tiek ietverti balsojumi, kas nav veikti klātienē.

9.12. Ja kādas Padomes darbības ietvaros nav skaidra pamatojuma risināmo jautājumu piekritībai vai  jautājumu risināšanā nevar panākt vienošanos, šo jautājumu rosināšanai tiek sasaukta Kopsapulce.

9.13. Partnerība Padomes sēdes ir atklātas. Taču atsevišķu lēmumu pieņemšana var notikt aizklāti, ja to pieprasa puse klātesošo Padomes locekļu.

9.14. Partnerības Padomes darba princips paredz komandas darbu un dažādi domājošu cilvēku spēju diskutēt, izteikt savas intereses, aizstāvēt savas vērtības un viedokli, un panākt savstarpēju izpratni un vienošanos.

9.15. Padomes locekļi darbojas brīvprātīgi, bet par atsevišķu uzdevumu veikšanu Izpilddirekcija var  noteikt samērīgu atlīdzību  vai segt ar uzdevuma izpildi saistītus izdevumus.
9.16. Padomes loceklis savā darbā aizstāv biedrības „Lauku  partnerība „Sēlija” darbības  teritorijā esošo vietējo iniciatīvas grupu intereses un nedrīkst pastāvēt uz savām, personīgām interesēm, ja tās ir pretrunā ar Partnerības izstrādātam stratēģijām un Partnerības darbības mērķi.

9.17. Padomes locekli pēc priekšsēdētāja vai Padomes trīs locekļu rakstiska ierosinājuma var izslēgt no Padomes, ja tas pārkāpj statūtus, sistemātiski neveic pienākumus vai ar savu darbību kavē Partnerības mērķa un uzdevumu sasniegšanu.

 

10. Nodaļa – SVVA padome.

 

10.1. SVVA padome ir pārstāvju lēmējinstitūcija, kas izveidota projektu izvērtēšanas un lēmumu pieņemšanas nepieciešamībām;

10.2. SVVA padomi no sava vidus izvirza un uz trīs gadiem  apstiprina Partnerības padome;

10.3. SVVA padome sastāv no Partnerības padomes priekšsēdētāja un četriem padomes locekļiem, no kuriem ne vairāk kā divi pārstāv Partnerības teritorijas pašvaldības.

10.4. Līdz ar SVVA padomes pamatsastāva izvirzīšanu un apstiprināšanu, Partnerības padome izvirza un apstiprina piecus SVVA padomes locekļu aizstājējus.

10.5. SVVA padome:

10.5.1. Pieņem lēmumus par projektu atbilstību SVVA stratēģijai;

10.5.2. Sākotnējā lēmuma apstrīdēšanas gadījumā pārskata projekta vērtējumu un sniedz rekomendācijas SVVA padomes priekšsēdētājam  lēmuma par apstrīdēšanas iesniegumu sagatavošanai.

10.6. SVVA Padomes sēdes sasauc tās priekšsēdētājs vai Izpilddirekcija, katram SVVA Padomes loceklim uz Biedrībai paziņoto elektronisko pastu, tiek nosūtīts rakstisks, elektroniskas vēstules formā uzaicinājums ne vēlāk kā nedēļu pirms SVVA Padomes sēdes.

10.7. SVVA Padomes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz puse no SVVA Padomes locekļiem.

10.8. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā lēmējbalss ir SVVA Padomes priekšsēdētājam.

 

11. nodaļa. Izpildinstitūcija - Izpilddirekcija.

 

11.1. Partnerības  izpildinstitūcija ir Izpilddirekcija, kas vada un pārstāv Partnerību. To ievēl partnerības  Padome  uz trijiem gadiem.

11.2. Izpilddirekcija sastāv no 2 personām – Izpilddirektora un Izpilddirektora vietnieka, kas abi katrs atsevišķi darbojas ar vienādām pārstāvības tiesībām, Izpilddirektora prombūtnes laikā funkciju izpildi pārņemot Izpilddirektora vietniekam.
11.3. Partnerības Izpilddirekciju var ievēlēt atkārtoti.

11.4. Partnerības Izpilddirekcija:

11.4.1. nodrošina Kopsapulces un Padomes lēmumu izpildi;

11.4.2. pārstāv Partnerības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visa veida uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs;
11.4.3. slēdz līgumus, izdod pilnvaras, rīkojumus u.c. dokumentus;

11.4.4. pieņem un atbrīvo no darba Partnerības darbiniekus, nosakot darba algu budžeta ietvaros;

11.4.5. pārvalda un rīkojas ar Partnerības naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu;

11.4.6. organizē lietvedību, grāmatvedību un statistisko uzskaiti, gada pārskatu un bilanču sastādīšanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

11.4.7. sasauc un organizē Kopsapulces sēdes;

11.4.8. sagatavo Kopsapulcei un Padomei atskaiti par savu darbību;

11.4.9. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Partnerības darbībā;

11.4.10. Izdod sākotnējos lēmumus par projektu atbilstību  SVVA stratēģijai. Lēmumus par atbilstību paraksta izpilddirektors; viņa prombūtnes laikā – izpilddirektora vietnieks.

11.4.11. pilda citus Kopsapulces un Padomes uzticētus uzdevumus, kas

attiecināmi uz šiem amatiem un ir saskaņā ar Partnerības mērķi.

11.4.12. izlemj citus ikdienas jautājumus.

11.5. Kopsapulce var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot Partnerības Izpilddirekcijai ir nepieciešama Kopsapulces piekrišana.

11.6. Partnerības Izpilddirekcijas loceklis nevar būt Padomes loceklis.

11.7. Partnerības Izpilddirekcija ir tiesīga pārsūdzēt nepamatotus un šiem Statūtiem neatbilstošus Padomes sēdes lēmumus Kopsapulcē.

11.8.  Izpilddirekcijas locekli  var atbrīvot ar Padomes lēmumu pirms tā pilnvaru termiņa izbeigšanās. Atbrīvošanu var ierosināt 1/2 Partnerības biedru, Padome vai pats Izpilddirekcijas loceklis.

 

12. nodaļa. Finansiālās darbības revīzijas institūcija.

 

12.1. Partnerības darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru Kopsapulce uz trīs gadiem.

12.2. Partnerības revidents nevar būt Partnerības Padomes loceklis.

12.3. Partnerības revidents:

12.3.1. veic Partnerības dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

12.3.2. dod atsauksmi par vadības institūciju - Padomes un Izpilddirekcijas darbību;

12.3.3. dod atsauksmi par Partnerības budžetu un gada pārskatu;

12.3.4. izvērtē Partnerības grāmatvedības un lietvedības darbu;

12.3.5. sniedz ieteikumus par Partnerības finansu darbības regulējošo institūciju darbības uzlabošanu;

12.3.6. veic citus Kopsapulces uzticētos uzdevumus.

12.4. Revidents veic revīziju Kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

12.5. Kopsapulce nevar apstiprināt Partnerības gada pārskatu un bilanci bez Partnerības revidenta slēdziena.

 

13. nodaļa. Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi.

 

13.1. Par Partnerības biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska vai Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kas ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Partnerības mērķa sasniegšanu, kas atbalsta un apņemas ievērot Partnerības statūtus, un kas savos statūtos noteiktā kārtībā nolēmusi kļūt par Partnerības biedru.

13.2. Lai persona kļūtu par Partnerības biedru, tai ir Partnerības Izpilddirekcijai  jāiesniedz noteiktas formas pieteikums.

13.3. Partnerības Izpilddirekcija apkopo pieteicēja dokumentus un nodod tos izskatīšanai Partnerības Padomē.

13.4. Padomei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz Padomes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padomei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam piecu darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

13.5. Padomes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru Kopsapulcei. Ja arī biedru Kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Partnerības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa notecēšanas.
13.6. Ja Padome vai biedru Kopsapulce ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Partnerības biedru, jaunajam biedram ir jānomaksā iestāšanās maksa Padomes noteiktajā apmērā un kārtībā.

13.7. Partnerības biedru var izslēgt Padome par šādiem pārkāpumiem:

13.7.1. nenomaksāta iestāšanās vai biedra nauda;

13.7.2. Kopsapulces un Padomes lēmumu nepildīšana;

13.7.3. savu pienākumu un uzņemto saistību nepildīšana;

13.7.4. cita darbība, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

13.10. Jautājumu par Partnerības biedra izslēgšanu Padome izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padomei motivēts lēmums jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu darba  dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

13.11. Padomes lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt biedru Kopsapulcei.

13.12. Katrs Partnerības biedrs, kas ir juridiska persona, darbojas Partnerībā, tai skaitā piedalās sapulcēs, vadības un revīzijas institūcijās, savos statūtos noteiktajā kārtībā pilnvarojot pārstāvi.

13.13. Partnerības mērķa un uzdevumu īstenošanā var piedalīties arī personas, kas nav Partnerības biedri. Šādas personas, pamatojoties uz Izpilddirekcijas lēmumu, var līdzdarboties Partnerības darbībā kā atbalstītāji, ar tiesībām piedalīties Partnerības Kopsapulcē bez balsstiesībām.

 

14. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

 

14.1. Partnerības biedram ir tiesības:

14.1.1. piedalīties Partnerības pārvaldē statūtos noteiktā kārtībā;

14.1.2. saņemt informāciju par Partnerības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Partnerības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

14.1.3. piedalīties visos Partnerības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Partnerības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
14.1.4. brīvi darboties citās demokrātiskās biedrībās un nodibinājumos; 14.1.5. brīvi izstāties no Partnerības, iesniedzot Izpilddirekcijai rakstisku iesniegumu;
14.1.6. veikt cita veida darbību, kas atbilst Partnerības mērķim un ir saskaņā ar Partnerības uzdevumu realizāciju.

14.2. Partnerības biedru pienākumi ir:

14.2.1. ievērot Partnerības statūtus un pildīt Kopsapulces, Padomes lēmumus;

14.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

14.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Partnerības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
14.2.4. augsti turēt Partnerības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Partnerības reputāciju sabiedrībā.

14.3. Katram Partnerības biedram Kopsapulcē ir viena balss.

 

15. nodaļa. Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība.

 

15.1. Partnerības līdzekļus veido:

15.1.1. biedru iestāšanās un biedru maksas;

15.1.2. juridisko un fizisko personu brīvprātīgās iemaksas, ziedojumi, dāvinājumi;
15.1.3. ienākumi no uzņēmējdarbības;

15.1.4. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Partnerības uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;

15.1.5. valsts un pašvaldību budžeta mērķprogrammu realizācijas finansējums;

15.1.6. dotācijas, subsīdijas, kas iegūtas no citām juridiskām personām;

15.1.7. par Partnerības līdzekļiem iegādātā manta;

15.1.8. mantojuma kārtā pārņemtie līdzekļi;

15.1.9. citi atļauti ienākumi.

15.2. Partnerības līdzekļi saskaņā ar Kopsapulces, Padomes vai Izpilddirekcijas rīkojumiem tiek izlietoti:

15.2.1. mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei;

15.2.2. darbinieku algošanai;

15.2.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Partnerības darbības nodrošināšanu.

15.3. Ar Partnerības Kopsapulces lēmumu Partnerība var izveidot speciālus fondus, kuri izlietojami tādiem mērķiem, kas atbilst Partnerības statūtos noteiktajiem darbības mērķiem un uzdevumiem.

15.4. Par Partnerības līdzekļu izmantošanu atbild Izpilddirekcija, bet kontroli – Revidents.

 

 

IZPILDINSTITŪCIJA

                        Biedrības izpilddirektore                                 Laura Frīdenberga                                                                       

 

Statūti apstiprināti biedrības „ Lauku partnerība Sēlija” Ārkārtas Kopsapulcē, Aldaunes iela 13, Brodi, Jēkabpils novads,  2021.gada 11.maijā