Nozīmīgi priekšlikumi biedrību finansēšanā

Lauku partnerības Padomes locekļi aktīvi iesaistījās Jēkabpils novada pašvaldības topošo noteikumu izstrādes procesā par finansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem, par līdzfinansējuma piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām, kā arī par nevalstisko organizāciju projektu pieteikuma konkursa noteikumu apstiprināšanu.

Jēkabpils pilsētai jau līdz šim bija apstiprināti visi šie noteikumi, bet novados pieeja bija dažāda. Lai izveidotu vienotu sistēmu, iepriekšējie noteikumi bija jāatzīst par spēku zaudējušiem. Ņemot vērā to, ka Partnerības teritorijas biedrībām visi šo finansējumu pieejamība būs ļoti svarīga turpmākajā darbībā, Padomes locekle Irēna Sproģe aicināja parējos kolēģus aktīvi iesaistīties šo noteikumu projektu izvērtēšanā un priekšlikumu sagatavošanā. Darba grupā brīvprātīgi iesaistījās arī Ieva Jase, Kristīne Rubina-Apinīte, Jolanta Grandāne, Aina Guoģe. Vēlāk pievienojās arī daži citi. Sagatavotie priekšlikumi tika nosūtīti Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas vadītājai Līgai Kļaviņai. Ar viņu notika vairākas tikšanās zoom platformā, lai pārrunātu iesniegto priekšlikumu pamatotību. Pēdējā sarunā pieslēdzās arī pašvaldības juriste, kur meklējām risinājumu iestrādātajiem noteikumiem projektu līdzfinansēšanā. Bija paredzēts, ka jāiesniedz jau gatavs projekta pieteikums, kuru izvērtē pašvaldība un tad izlemj par līdzfinansējuma piešķiršanu. Biedrības vienkārši nepaspētu tik ātri uzrakstīt projektu, lai saņemtu nepieciešamo līdzfinansējumu. Arī pašvaldības darbiniekiem tas būtu liels administratīvais slogs. Sarunā panācām, ka biedrības aizpildīs tikai pieteikuma veidlapu, kur būs tikai projekta ieceres apraksts, pieprasītā finansējuma apjoms un dati par biedrību.

Priekšlikumu sagatavošana un iesniegšana Jēkabpils novada pašvaldībai bija ļoti nepieciešams darbs mūsu biedru interesēs. Faktiski visi iesniegtie priekšlikumi tika ņemti vērā, jo tie bija konstruktīvi, pamatoti un labi pārdomāti. Masu mēdijos ir ievietota informācija, ka biedrību finansēšanas noteikumi ir apstiprināti novada domē. Tas nozīmē, ka biedrības ar tiem varēs iepazīties tuvākajā laikā.

Pateicamies pašvaldības Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas vadītājai Līgai Kļaviņai par ieinteresēto un labvēlīgo sadarbību.

Irēna Sproģe,LP "Sēlija" Padomes locekle