Uzsākta projekta „Skriešanas pasākumu aprīkojuma iegāde” realizācija

Biedrība “Pusnakts Braucēji” uzsākusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētu un Krustpils novada domes līdzfinansētu projektu “Skriešanas pasākumu aprīkojuma iegāde“ (Nr. 22-05-AL24-A019.2202-000003) īstenošanu. Projekts 2021. gadā tika iesniegts Biedrībā Lauku partnerība „Sēlija” izsludinātā atklātā projektu konkursā 8. kārtā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 6. rīcībā “Veselīga dzīves vide” ietvaros.

2022. gada 20. maijā esam saņēmuši no Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Projekta mērķis: Iegādāties pārvietojamos pamatlīdzekļus, skriešanas pasākumu organizēšanai dažādās novada vietās. (Piem. Zīlānu veloceliņa skrējiens, Spuņģēnu veloceliņa skrējiens )

Rezultātā, tika iegādāta skriešanas laika uzskaites iekārta, apskaņošanas tehnika, piekabe to transportēšanai un saliekamā telts. Šīs projekts uzlabos sporta pasākumu saturisko piedāvājumu, veicinās iedzīvotāju informētību, vienlaicīgi sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos.  2023. gadā plānojam turpināt organizēt bezmaksas skriešanas seriālu, kas norisināsies pa Zīlānu veloceliņu, Spuņģēnu veloceliņu, Zasas parkā un Laukezera dabas parkā.

Projektu finansē Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, kas veido  90 % no kopējām attiecināmajām izmaksām, līdzfinansējums 10 %. Projekta attiecināmās izmaksas ir 13113,20EUR, no tām 11801,88EUR ir publiskais finansējums, un 1311,00 EUR ir Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējums.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja

Raimonds Spēks (Biedrības “Pusnakts Braucēji” valdes loceklis)