Lauku partnerība „Sēlija” izsludina LEADER projektu konkursa 8. kārtu

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2020.gada 27. aprīļa līdz 2020.gada 27.maijam

Sludinājuma kopsumma

132 736.10 EUR

 

4. Rīcība “Sakārtota un droša dzīves vide” - EUR 7 069.78

6. Rīcība “Veselīga dzīves vide” - EUR 88 807.11

7. Rīcība “Draudzīga un atbalstoša dzīves vide”- EUR 15 476.75

8. Rīcība “Spilgta un apgarota dzīves vide” - EUR 8 782.46

10. Rīcība “Apmācību nodarbības” - EUR 12 600.00

Projektu īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

5.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmos izmaksu summas, projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese

Biedrība Lauku partnerība „Sēlija”

Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212

Kontaktinformācija un konsultācijas

Gvido Liepiņš, Tālr. 29283474, e-pasts: partneriba.selija@inbox.lv

Kristīna Rubina Apinīte, Tālr.28709990, e-pasts: martaskalns@inbox.lv

mājas lapas adrese: www.partneribaselija.lv

Papildus informācija

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva saņemšanai var iepazīties:

  • Biedrības Lauku partnerība “Sēlija” birojā: Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5212, Ābeļu pagasta pārvaldes 2.stāvā,

  • biedrības mājas lapas www.partneribaselija.lv sadaļā „LEADER 2014.-2020.” : https://www.partneribaselija.lv/lv/leader-2014-2020/,

  • Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

Projektu iesniegšana

Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login


 

Informācija par projektu konkursu pieejama sekojošajās mājas lapās: 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-lauku-partneriba-selija/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

Biedrības Lauku partnerība „Sēlija” paziņojums