Īstenots projekts „Veselīga dzīvesveida veicinošas infrastruktūras uzlabošana Jēkabpils novada Zasas ciemā“

Jēkabpils novada pašvaldība ar LEADER ELFLA fonda atbalstu ir realizējusi projektu “Veselīga dzīvesveida veicinošas infrastruktūras uzlabošana Jēkabpils novada Zasas ciemā” 20-05-AL24-A019.2202-000004, kura ietvaros Zasas ciemā ir uzstādīts žogs no divām pusēm.

Projekta rezultātā ir papildināta esošā Zasas pagasta sporta laukuma infrastruktūra, uzstādot nožogojumu no divām pusēm, kas padara sporta laukuma izmantošanu drošu visām vecuma grupām Projekta vispārējais mērķis – veicināt veselīgas dzīvesvides attīstību, nodrošinot pieejamu un mūsdienīgu sporta stadiona infrastruktūru Jēkabpils novada un Lauku partnerības “Sēlija” teritorijā. Projekta specifiskais mērķis – uzlabot esošā Sporta stadiona infrastruktūru, uzstādot nožogojumu Zasas pagasta sporta laukumā, lai nodrošinātu vietēju un starpnovadu sporta, kultūras un veselības veicinošu pasākumu drošu norisi.

Būvdarbus objektā veica SIA “DN Sistēmas”, būvuzraudzība – SIA “JUKOBŪVE”.

Projekta kopējais budžets ir EUR 8982,75, no kurām ELFLA finansējums – EUR 7740,43 un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 1242,32

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Informāciju sagatavoja
Līva Stašule
Jēkabpils novada pašvaldības projektu speciāliste