N. p.k.

Vārds, uzvārds

Pārstāvētās iestādes, uzņēmuma vai organizācijas nosaukums, privātpersonas vārds uzvārds

Amats pārvaldes institūcijā, kas ir atbildīga par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu

LAP pasākuma ietvaros - norāde, ja pārstāv jauniešu, lauku sieviešu vai lauksaimnieku intereses

Ir / nav projektu vērtēšanas komisijas pārstāvis

I. Valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvji

1.

Irēna Sproģe

Salas novada dome

Padomes locekle

-

Nav

2.

Alfons Žuks

Viesītes novada dome

Padomes loceklis

-

Nav

3.

Aivars Vanags

Jēkabpils novada dome

Padomes loceklis

-

Nav

4.

Kārlis Stars

Krustpils novada dome

Padomes loceklis

-

Nav

5. Jānis Striks Aknīstes novada dome Padomes loceklis - Nav

II. Uzņēmēji /Privātpersonas

1.

Kristīna Rubina - Apinīte

Z/s “Martaskalns”

Padomes priekšsēdētāja

Lauku sieviešu intereses

Nav

2.

Edvīns Meņķis

Z/s “Zemzari”

Padomes loceklis

Uzņēmējdarbība, lauku attīstība, lauksaimnieku intereses

Nav

3.

Jolanta Kovnacka

SIA “RA 5”

Padomes locekle

-

Nav

4.

Jurijs Sorokins

SIA “Kalniņā”

Padomes loceklis

-

Nav

5. Sandra Kalvāne z/s "Ražotāji" Padomes locekle - Nav

III. Biedrības

1.

Jeļena Hnikina

Biedrība „Inspe”

Padomes locekle

-

Nav 

2.

Aina Gouģe

Biedrība „Ritten”

Padomes locekle

Jauniešu intereses

Nav

3.

Ričards Šmits

Biedrība „Sēlijas laivas”

Padomes loceklis

-

Nav

4.

Ieva Jase

Biedrība „Ūsiņš”

Padomes locekle

-

Nav

5.

Jolanta Grandāne

 Biedrība „Dzīvojam Sēlpilī”

 Padomes locekle

-

Nav

 

Biedrības „Lauku partnerība Sēlija” SVVA padomes locekļi, ievēlēti padomes sēdē  24/05/2021.

SVVA padomes pārstāvji un to aizvietotāji (iekavās) :

SVVA padomes priekšsēdētāja:

  • Kristīna Rubina – Apinīte (aizvietotāja Jeļena Hnikina).

SVVA padomes locekļi:

  • Alfons Žuks (aizvietotāja Jolanta Kovnacka),
  • Aivars Vanags (aizvietotāja Ieva Jase),
  • Jurijs Sorokins (aizvietotājs Ričards Šmits),
  • Jolanta Grandāne (aizvietotāja Irēna Sproģe).